Zachráňme noc!

2009-04-01 18:31

Slovenský zväz astronómov amatérov v spolupráci s Hvezdárňou v Rimavskej Sobote, Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove vyhlasuje fotografickú súťaž

 

SVIEŤME SI NA CESTU, NIE NA HVIEZDY !

 

Cieľom súťaže je predovšetkým osveta v problematike svetelného znečistenia, ktorého negatívny vplyv si ešte uvedomujeme len málo, no zasahuje do všetkých oblastí nášho života. Propagáciou správneho osvetľovania prispejeme k zdravšiemu životnému štýlu, ochrane životného prostredia i šetreniu výdavkov za elektrickú energiu.  Súťaž je určená pre všetkých fotografov. Okrem samotnej súťaže je našim cieľom získať aj čo najširší podkladový materiál, ktorý sa týka problematiky svetelného znečistenia. Fotografie budú použité pri ďalšej propagácii správneho osvetľovania i pranierovania  tých, ktorí nám nesprávnymi svietidlami život znepríjemňujú. Súťažné kategórie: 

 

1. Ako nesvietiť - do tejto kategórie patria snímky, na ktorých je nevhodné osvetlenie domov, chodníkov, ciest, parkov, reklamných plôch... Môžu dokumentovať neúčelné plytvanie elektrickou energiou či nesprávne svietidlá, ktoré svietia aj tam kam nemajú.

 

2. Správne svetlo - v tejto kategórii majú byť snímky zachycujúce správne typy svietidiel a osvetlenia, snímky, ktoré dokumentujú, že sa svieti len skutočne tam, kde je to potrebné. Správne svietidlá sú šetrné k nočnému prostrediu, neobťažujú ľudí a nočné živočíchy. V 1. a 2. kategórií nie sú dovolené fotomontáže.

 

3. Variácie svetla a tmy - táto kategória je úplne otvorená a umožňuje autorom snáď najväčšie pole pôsobnosti. Na svoje si iste prídu aj fotografi s umeleckým cítením. V každom prípade však nezabudnite o čom súťaž je – o správnom a nesprávnom osvetľovaní.   Inšpirácie nájdete na  tu

 

Uzávierka súťaže: 30.11.2009 

Sponzor súťaže: TROMF Banská Bystrica, najväčší predajca ďalekohľadov na Slovensku (www.celestron.sk).  Viac podrobností je v podmienkach súťaže. 

 

Podmienky súťaže „Svieťme si na cestu, nie na hviezdy !“ 

 

Súťaže sa môže zúčastniť každý, bez obmedzenia  veku a národnosti. Zhotovenie fotografie nie je obmedzené miestom a časom. Fotografiu môže poslať len autor snímky. Zaslaním snímky autor automaticky súhlasí s jej zverejnením a pravidlami súťaže. Autor zároveň súhlasí, že jeho materiály môžu byť použité pri propagácii správneho osvetlenia, jeho autorské práva však ostávajú zachované. Klasické fotografie sa autorovi vrátia len na vyžiadanie osobne alebo poštou (autor priloží k fotografiám poštové známky príslušnej hodnoty).  

Počet prác: Každý autor môže do súťaže zaslať neobmedzený počet súťažných snímok. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať maximálne 5 snímok. Každá fotografia seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou. 

Formát súťažných snímok: Klasická papierová fotografia musí mať minimálny rozmer 13 x 18 cm alebo odvodeniny pri zachovaní dlhšej strany. Odporúčaný je však formát väčší až do formátu 30 x 40 cm a jeho odvodeniny. Fotografie zasielajte lesklé, bez rámčekov, nepaspartované. Toto pravidlo sa nevzťahuje na fotografie historicky cenné. Snímky v elektronickej podobe zaslané e-mailom vo formáte JPEG musia mať minimálne 1600 bodov na dlhšej stane. Maximálna veľkosť e-mailu pre zasielanie elektronických fotografií je 5 MB. Na digitálnych nosičoch CD a DVD je možné posielať obrázky v ľubovoľnom obrazovom formáte (JPEG, TIFF, BMP a pod.) bez obmedzenia ich maximálnej veľkosti. 

Zasielanie snímok: snímky je možné zasielať poštou na adresu    SZAA – Hvezdáreň, Tomašovská 63, 979 01  Rimavská Sobota (obálku označte slovom FOTOSÚŤAŽ) alebo elektronicky na adresu fotosutaz @szaa.org Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript  (pred znakom @ je úmyselne pridaná medzera).

Každá klasická fotografia musí byť na zadnej strane označená údajmi: kategória, názov snímky, meno a priezvisko autora, rok narodenia, adresa pre korešpondenciu, e-mail, parametre použitého prístroja a materiálu, dátum a čas expozície, miesto zhotovenia snímky. Snímky zasielané elektronicky musia mať pripojený textový súbor s rovnakými údajmi ako fotografie klasické.   

Vyhodnotenie súťaže: Vyhodnotenie súťaže bude do 15.12.2009. Súťažné práce bude hodnotiť porota menovaná vyhlasovateľmi. Porota vyberie 3 najlepšie fotografie v každej kategórii. Každý účastník súťaže má právo získať len jednu cenu za svoju najlepšie hodnotenú fotografiu. Porota si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť. Autori ocenených snímok získajú hodnotné ceny venované organizátormi a sponzorom súťaže. Zoznam výhercov bude po skončení súťaže na stránkach organizátorov. Výhercovia budú informovaní e-mailom, prípadne poštou. Ceny budú výhercom zaslané poštou, organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu alebo nedoručenie zásielky.  

Informácie pre súťažiacich: Účastník fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu, nie na hviezdy !“ prehlasuje, že fotografiu zhotovil osobne, nevzťahujú sa na ne autorské práva iných osôb a má právo snímku poskytnúť ďalším osobám. Zaslané fotografie sa stávajú majetkom organizátora, ktorý si vyhradzuje právo s nimi nakladať podľa vlastného uváženia a použiť ich na propagačné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho autorstva a zachovaním všetkých jeho autorských práv. 

Všeobecné podmienky: Zaslaním fotografií do súťaže vyjadruje jej účastník súhlas s jej pravidlami a podmienkami. Zároveň v zmysle zákona č. 428 /2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov, získaných za účelom registrácie v tejto súťaži.  Súťažiaci súhlasí so zverejnením svojho mena v masovokomunikačných prostriedkoch a na internetových stránkach vyhlasovateľov v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže. Udelenie súhlasu účastníka súťaže je dobrovoľné, organizátor súťaže použije poskytnuté údaje len v súvislosti s priebehom súťaže a neposkytne ich tretím subjektom.  

 

Táto súťaž je na Slovensku organizovaná v tomto roku po prvýkrát pri príležitosti Medzinárodného roka astronómie.  Viacročné, veľmi dobré,  skúsenosti s takouto súťažou má Západočeská pobočka České astronomické společnosti, od ktorej sme prebrali aj jej názov a štruktúru a ktorej týmto ďakujeme za spoluprácu.   Inšpiráciu k súťaži môžete získať aj na výstave venovanej svetelnému znečisteniu, ktorá bude počas celého roka inštalovaná v astronomických, školských a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. O termíne výstavy sa informujte v najbližšom astronomickom zariadení. 

Tešíme sa na Vaše súťažné práce a prajeme dobré svetlo ! 

 

Súbory na stiahnutie:

Leták "Fotosúťaž" - farebný

Leták "Fotosúťaž" - čiernobiely

Nazaj

Preišči stran

© 2008 Všechna práva vyhrazena.