1. ročník medzinárodnej fotosúťaže SVIEŤME SI NA CESTU…NIE NA HVIEZDY 2011

2011-03-28 22:17

Slovenská ústredná hvezdáreň a Česká astronomická společnost v spolupráci s ďalšími astronomickými subjektmi vyhlasujú 1. ročník medzinárodnej Česko – Slovenskej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

 

Súťaž je určená pre všetkých fotografov bez rozdielu. Hlavným cieľom fotografickej súťaže je upozorniť na stále sa zhoršujúcu situáciu v svetelnom znečistení. Takto získané fotografie budú po skončení súťaže použité pri propagácii nápravy a priebežného zlepšovania situácie v oblasti svetelného znečistenia.

 

Organizátor: Hlavnými organizátormi súťaže sú Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Česká astronomická společnost. Na organizovaní súťaže sa ďalej podieľa Západočeská pobočka České astronomické společnosti, Slovenský zväz astronómov amatérovHvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.

 

Cieľ súťaže: Osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácie správneho osvetlenia, zdravého životného štýlu, ochrany životného prostredia a šetrenia nákladov za elektrickú energiu.

 

Súťažné kategórie:

 

1. Ako rozhodne nesvietiť. Do tejto kategórie patria snímky, ktoré zachycujú nesprávne svietenie, napríklad nevhodné nasvietenie domov, komunikácií, reklamných plôch a bezúčelné plytvanie energiou, včítanie ukážok nevhodných svietidiel.

2. Správne svetlo. Táto kategória snímok zachycuje správne typy svietidiel a osvetlenia, ktoré svieti tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnému životnému prostrediu.

3. Variácie na tému svetlo a tma. Táto kategórie je úplne otvorená a umožňuje autorovi široké pole pôsobnosti. Nemal by však zabudnúť o čom súťaž je, teda o správnom a nesprávnom osvetlení.

 

V 1. a 2. kategórii nie sú dovolené fotomontáže.

 

Uzávierka súťaže: 31. 10. 2011

 

Sponzori súťaže: TROMF Banská Bystrica, Supra Praha, společnost ASTROPIS

Fotosúťaž je podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, zmluva č. LPP-0059-09.

 

Ceny:

V každej kategórii budú finančne ocenené prvé tri miesta.

 

Prvé miesto: 100 €

Druhé miesto: 60 €

Tretie miesto: 30 €

 

Pozn.: Oceneným v ČR bude cena zaslaná v € a na účet pripísaná podľa aktuálneho kurzu.

 

Organizátori súťaže zároveň umožnia hlasovať širokej verejnosti z výberu zaslaných fotografií cez internet o výhercovi Ceny divákov. Ocenený Cenou divákov a vylosovaný hlasujúci budú odmenení vecnými cenami.

 

Porota má právo niektorú z finančných cien neudeliť.

 

Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci bez obmedzenia veku a štátnej príslušnosti.

 • Zhotovenie fotografie nie je obmedzené miestom a časom.

 • Fotografiu môže poslať len autor snímky.

 • Zaslaním snímky autor automaticky súhlasí s pravidlami súťaže.

 

Počet prác:

Každý autor môže zaslať do súťaže neobmedzený počet snímok. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať maximálne 5 snímok. Každá fotografia seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou.

 

Formát a zaslanie súťažných snímok:

Snímky (minimálne 1600 bodov na dlhšej strane) sa posielajú v elektronickej forme (formát jpg, tif, bmp, png) na adresu fotosoutez@astro.cz.

Maximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB. Na digitálnych nosičoch CD a DVD je možné posielať obrázky bez obmedzenia ich maximálnej veľkosti.

 

Snímky na digitálnych nosičoch posielajte na adresu (obálku označte fotosoutěž/fotosúťaž):

 

Z ČR:

Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Hvězdárna v Rokycanech

Voldušská 721/II

337 01 Rokycany

 

Zo SR:

Hvezdáreň

Tomášovská 63

979 01 Rimavská Sobota

 

Každá súťažná práca musí mať pripojený textový súbor (s rovnakým názvom ako súťažná práca) s týmito údajmi:

 • súťažná kategória,
 • názov snímky,
 • meno a priezvisko autora,
 • vek,
 • adresa pre korešpondenciu,
 • e-mail,
 • číslo účtu (pre prípad ocenenia)
 • miesto, dátum a čas expozície, parametre použitého prístroja (vhodné je ponechať EXIF)
 • uvítame aj popis fotografie

Vyhodnotenie súťaže:

Súťaž vyhodnotí odborná porota zložená zo zástupcov usporiadateľských organizácií do 20. 11. 2011.

Porota v prvých dvoch kategóriách spolupracuje s odborníkom v odbore osvetľovania.

Výsledky budú zverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos. Výhercovia a účastníci budú informovaní e-mailom.

 

Všeobecné podmienky:

 

 • účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie a že má neobmedzené právo poskytovať ju ďalším osobám

 • fotografie sa stávajú majetkom organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo nakladať s nimi podľa vlastného uváženia a použiť ich na nekomerčné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho autorstva a zachovania všetkých autorských práv

 • účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže

 • účastník súťaže vyjadruje dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním ním zaslaných osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (v zmysle zákona č. 428 /2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

 • správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je v ČR Česká astronomická společnost, v SR Slovenský zväz astronómov amatérov.

 

Nazaj

Preišči stran

© 2008 Všechna práva vyhrazena.